Regulamin korzystania ze strony PiotrCygan.pl

Data aktualizacji: 30.12.2023

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin jest Umową na korzystanie ze strony internetowej PiotrCygan.pl.
Dotyczy strony PiotrCygan.pl i jej zawartości, w tym transakcji związanych z oferowanymi produktami i usługami.
Z uwagi na specyfikę różnych usług oferowanych za pośrednictwem tej strony (szkolenia, coaching, itp.), każda może mieć swoje odrębne / specyficzne regulacje, które stanowią rozszerzenie tego dokumentu. W przypadku konfliktu między postanowieniami, większą moc posiadają pochodzące ze specyficznych regulacji dla danego produkty lub usługi.

2. Właściciel

Jedynym właścicielem strony PiotrCygan.pl i jej administratorem jest jej twórca Piotr Cygan.

3. Zgoda na postanowienia Regulaminu

Strona PiotrCygan.pl jest publicznie dostępna. Z wyłączeniem sekcji typu Membership (tylko dla Członków / Klubowiczów), masz do niej dostęp bez podawania hasła. Rejestrując się na tej stronie, korzystając z jej treści i usług, umieszczając na niej jakiekolwiek treści, zgadzasz się z postanowieniami tego Regulamin.

4. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z Właścicielem drogą elektroniczną, zgadzasz się i uznajesz, że Właściciel może komunikować się z Tobą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową lub przesyłając e-mail, a ty zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, oświadczenia, informacje i inne komunikaty dostarczane Ci elektronicznie, spełniają wszelkie wymogi prawne.

5. Własność intelektualna

Właściciel lub jego licencjodawcy posiadają i kontrolują wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej na tej stronie internetowej oraz danych, informacjach i innych zasobach wyświetlanych lub dostępnych na stronie internetowej.

5.1 Wszelkie prawa zastrzeżone

O ile treść nie stanowi inaczej, nie otrzymujesz licencji ani żadnych innych praw w zakresie praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, dystrybuować, osadzać w jakimkolwiek nośniku elektronicznym, modyfikować, dekompilować, przenosić, pobierać, przesyłać, komercjalizować ani sprzedawać żadnych zasobów znajdujących się na tej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela, chyba że inaczej przewiduje to obowiązujące prawo (takie jak prawo cytatu).

6. Newsletter

Pomimo powyższych zastrzeżeń, możesz przesyłać dalej niezmodyfikowany Newsletter, który wysyła Właściciel za Twoją zgodą. Rejestrując swój adres e-mail w systemie w celu otrzymywania Newslettera, zgadzasz się z postanowieniami tego Regulaminu. W dowolnym momencie możesz wyrejestrować swój adres e-mail za pośrednictwem strony kontakt lub klikając w automatyczny link w Newsletterze.

7. Własność stron trzecich

Strona PiotrCygan.pl może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych stron. Właściciel nie monitoruje ani nie przegląda treści stron innych stron, do których prowadzą odnośniki z tej strony internetowej. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają odpowiednim Warunkom i postanowieniom tych stron trzecich.

Właściciel nie ma wpływu na opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach. Nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ani treść tych stron. Bierzesz na siebie ryzyko korzystania z tych stron i związanych z nimi usług stron trzecich. Właściciel nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty w dowolny sposób, jakkolwiek spowodowane, wynikające z ujawnienia przez Ciebie osobistych informacji stronom trzecim.

8. Odpowiedzialne korzystanie

Korzystając ze strony internetowej PiotrCygan.pl, zgadzasz się używać jej w celach informacyjnych, przewidzianych tymi zasadami, ewentualnymi dodatkowymi umowami z Właścicielem (np. kontrakt coachingowy) oraz obowiązującym prawem, regulacjami i ogólnie przyjętymi praktykami online i wytycznymi branżowymi.

Właściciel nie zgadza się na używanie strony internetowej PiotrCygan.pl, udostępnionych na niej materiałów ani usług w celach niezgodnych z prawem. Nie zgadza się także na używanie danych zebranych ze strony PiotrCygan.pl do jakiejkolwiek działalności marketingowej bezpośredniej lub przeprowadzania jakiejkolwiek systematycznej lub zautomatyzowanej działalności zbierania danych.

9. Rejestracja

W określonych sytuacjach możesz zarejestrować konto na tej stronie internetowej (PiotrCygan.pl). W trakcie tego procesu możesz być zobowiązany do wybrania hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie, a także zgadzasz się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do mojej strony internetowej lub usług innej osobie. Nie możesz pozwolić innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania dokonane za pomocą Twoich haseł lub kont. Musisz niezwłocznie powiadomić Właściciela, jeśli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła.

10. Zakończenie użytkowania

Właściciel może, według własnego uznania, w dowolnym momencie, zmodyfikować lub przerwać dostęp do strony internetowej, jej treści lub jakiejkolwiek usługi na niej świadczonej, tymczasowo lub na stałe. Właściciel nie ponosi przed nikim odpowiedzialności za taką modyfikację, zawieszenie lub przerwanie dostępu do strony internetowej lub jakiejkolwiek treści na niej zawartej bez względu na to przez kogo została opublikowana.

11. Gwarancje i odpowiedzialność

Ta strona internetowa i wszelka zawarta na niej treść są udostępniane na zasadzie “takie jak są” i “jak widać” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Treść może być niezgodna z ogólnie przyjętą “prawdą”, zasadami, poglądami czy obyczajami – może prowokować, szokować w dobrej intencji wywołania pozytywnej zmiany. Posty na Blogu są autorską opinią i interpretacją Właściciela lub innych twórców.

Właściciel nie przyjmuje żadnych reklamacji i nie świadczy gwarancji wszelkiego rodzaju, a zwłaszcza dostępności, dokładności czy kompletności treści.

Właściciel nie gwarantuje, że:

  • ta strona lub jakakolwiek jej treść i usługa sprosta wymaganiom lub standardom odwiedzających
  • ta strona będzie zawsze w 100% dostępna
  • jakość jakiegokolwiek produktu, usługi otrzymanego lub zakupionego na tej stronie spełni oczekiwania odwiedzających lub klientów


Nic na tej stronie internetowej nie stanowi ani nie ma na celu stanowić porady prawnej, finansowej ani zwłaszcza medycznej jakiejkolwiek postaci – Właściciel nie jest lekarzem i nie stawia diagnoz. Wszelkie materiały, kursy, szkolenia w jakiejkolwiek postaci oferowane przez Właściciela, nie zastępują  psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny lub uzupełniający. W razie pojawienia się przesłanek do skorzystania z usług Specjalisty, sugerowany jest kontakt z odpowiednim specjalistą.

12. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do strony PiotrCygan.pl lub powiązanych z nią usług, możesz być poproszony o podanie konkretnych informacji na Twój temat jako cześć procesu rejestracji lub wysłania wiadomości. Zgadzasz się, że wszelkie informacje, które przesyłasz do Właściciela są poprawne i aktualne.
Dane osobowe, które przekazujesz Właściciel traktuje poważnie. Są one chronione w najlepszy możliwy sposób. Zgromadzonych danych, zwłaszcza adresu e-mail Właściciel nie ujawnia i nie przekazuje osobom trzecim.
Jakikolwiek e-mail wysłany przez Właściciela dotyczy informacji i usług świadczonych przez Właściciela lub we współpracy z innymi osobami i firmami. Adres e-mail nie opuszcza bazy danych Właściciela.

Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w Polityce Prywatności lub Polityce Plików Cookies.

13. Przekazanie praw

Nie możesz przekazywać, przenosić ani zlecać żadnych ze swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, żadnej trzeciej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. Każde domniemane przekazanie będące w sprzeczności z tą sekcją będzie nieważne.

14. Naruszenie zasad regulaminu

W razie naruszenia niniejszych zasad Regulaminu w jakikolwiek sposób, Właściciel może podjąć takie kroki, jakie uzna za odpowiednie w celu rozwiązania naruszenia. To może obejmować tymczasowe lub trwałe zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych w celu poproszenia o zablokowanie Twojego dostępu do strony internetowej oraz/ lub wszczęcie przeciwko Tobie działań prawnych.
Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w
takim przypadku pozostają w mocy.

15. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się na zwolnienie Właściciela od odpowiedzialności w związku z wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnościami, szkodami, stratami i wydatkami, wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa, w tym praw własności intelektualnej i praw prywatności. Natychmiast zwrócisz Właścicielowi koszty jego szkód, strat, wydatków związanych z takimi roszczeniami lub wynikającymi z nich.

16. Pełna umowa na korzystanie ze strony

Ten Regulamin, w połączeniu z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies, tworzą spójną całość zasad korzystania ze strony PiotrCygan.pl.

17. Aktualizacje Regulaminu

Regulamin może być uaktualniany od czasu do czasu. Korzystając ze strony PiotrCygan.pl jesteś zobowiązany do okresowego sprawdzania Regulaminu w celu sprawdzenia zmian. Data podana na początku wskazuje na datę ostatniej modyfikacji. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z zmianami na tej stronie. Dalsze korzystanie ze strony po zmianie tego regulaminu będzie uznane jako akceptcja i zgoda na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies.

18. Miejsce rozstrzygania sporów

Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies podlegają prawom Polski. Wszelkie spory będą podlegały jurysdykcji sądów Polski.

19. Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z właścicielem Strony przez sekcję kontakt.